MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

Sub-forums:
 1. TRANSMITEREA LA INSPECTORATUL ȘCOLAR, DE CĂTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR
 2. OCUPAREA, LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIŞ, A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELE CARE SE VACANTEAZĂ DUPĂ ÎNCEPEREA ANULUI ŞCOLAR
 3. ORDINEA DE REPARTIZARE A CANDIDAȚILOR PE POSTURILE DIDACTICE / CATEDRELE CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR
 4. UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUNT ÎNȘTIINȚATE DE CĂTRE INSPECTORATUL ȘCOLAR CU PRIVIRE LA OCUPAREA/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC/CATEDREI
 5. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELE CARE SE VACANTEAZĂ DUPĂ ÎNCEPEREA ANULUI ŞCOLAR PE TERMEN SCURT DE 60, RESPECTIV 30 DE ZILE
 6. ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR
 7. CONSTITUIREA COMISIILOR IMPLICATE ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU CADRE DIDACTICE CALIFICATE ȘI A TESTĂRII PENTRU CADRE DIDACTICE FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
 8. AFIŞAREA, LA SEDIUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS A INFORMAŢIILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
 9. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAŢI
 10. VERIFICAREA DOCUMENTELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/TESTARE A CANDIDAŢILOR
 11. DESFĂŞURAREA PROBELOR PRACTICE/ORALE ÎN PROFILUL POSTULUI SAU LA LIMBA DE PREDARE ȘI A INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ
 12. DESFĂŞURAREA PROBEI SCRISE A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR
 13. DEPUNEREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
 14. REPARTIZAREA PE POSTURILE DIDACTICE / CATEDRELE PENTRU CARE S-A ORGANIZAT CONCURSUL
 15. EMITEREA DECIZIEI DE NUMIRE PENTRU CANDIDAȚII REPARTIZAȚI
 16. ÎNŞTIINŢAREA INSPECTORATULUI ȘCOLAR CU PRIVIRE LA REZULTATELE CONCURSULUI ŞI REPARTIZĂRILE PE POSTURILE DIDACTICE / CATEDRELE PENTRU CARE S-A ORGANIZAT CONCURSUL
 17. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTATE PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONAL DIDACTIC FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
 18. REPARTIZAREA PE POSTURILE DIDACTICE / CATEDRELE PENTRU CARE S-A ORGANIZAT TESTAREA PERSONALULUI DIDACTIC FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
 19. EMITEREA DECIZIEI DE NUMIRE PENTRU CANDIDAȚII REPARTIZAȚI ÎN URMA TESTĂRII
 20. ÎNŞTIINŢAREA INSPECTORATULUI ȘCOLAR CU PRIVIRE LA REZULTATELE CONCURSULUI ŞI REPARTIZĂRILE PE POSTURILE DIDACTICE / CATEDRELE PENTRU CARE S-A ORGANIZAT TESTAREA
 21. ANEXE
 22. INSPECȚIA SPECIALĂ ORGANIZATĂ DE O COMISIE CONSTITUITĂ LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/UNUI GRUP DE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 23. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA ȘEDINȚELE SĂPTĂMÂNALE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE
 24. REZUMAT ACȚIUNI DE URMAT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CE SE VACANTEAZĂ ÎN TIMPUL ANULUI ȘCOLAR
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Sub-forums:
 1. CONSTITUIREA, ÎNCADRAREA ŞI VACANTAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  1. CUM SE REALIZEAZĂ CONSTITUIREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
   1. ACȚIUNILE ȘCOLILOR ÎN PROCESUL DE CONSTITUIRE A CATEDRELOR
   2. ÎNCADRAREA PE CABINETELE ŞCOLARE/INTERŞCOLARE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ/LOGOPEDICĂ
   3. ÎNCADRAREA CADRELOR DIDACTICE PRIN ASIGURAREA CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII LA CLASE
  2. CONSTITUIREA CATEDRELOR PENTRU COLEGII CARE FINALIZEAZĂ PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ DUPĂ FINALIZAREA CU DIPLOMĂ A CICLULUI I DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
  3. MODIFICAREA CIM-ULUI DIN PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN SITUAȚII IMPUSE, LA PROIECTUL DE ÎNCADRARE
  4. NORMA DE PREDARE PE CARE O AVEM ÎN VEDERE LA CONSTITUIREA POSTURILOR
   1. CE REPREZINTĂ NORMA DIDACTICĂ DE PREDARE ȘI CUM SE STABILEȘTE ACEASTA
   2. CE SE IA ÎN CONSIDERARE LA STABILIREA NORMEI DIDACTICE PENTRU 2023-2024
   3. CONSTITUIREA NORMEI DIDACTICE PENTRU CADRELE DIDACTICE CALIFICATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL
   4. NORMA DIDACTICĂ DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE ŞI DE INSTRUIRE PRACTICĂ CU O VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT DE PESTE 25 DE ANI ŞI CU GRADUL DIDACTIC I
  5. NORMAREA POSTURILOR ÎN PALATATUL COPIILOR ȘI CLUBURILE COPIILOR
  6. PROIECTUL DE ÎNCADRARE
   1. CONSECINȚE ALE NEPUBLICĂRII POSTURILOR VACANTE
   2. ÎNTOCMIREA ȘI APROBAREA PROIECTULUI DE ÎNCADRARE
   3. ÎNCADRAREA TITULARILOR ȘI VACANTAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
    1. EMITEREA DECIZIILOR PENTRU ÎNCADRAREA TITULARILOR ÎN ANUL 2023-2024, ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A CATEDRELOR
    2. ÎNCADRAREA DEBUTANȚILOR REPARTIZAȚI PE POSTURI PUBLICATE DE UNITATE PENTRU OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
    3. REPARTIZAREA TITULARILOR PE STRUCTURI
   4. ÎNCADRAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ALTERNATIV
   5. ÎNCADRAREA PE CATEDRELE DE LIMBI MODERNE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
   6. ÎNCADRAREA TITULARILOR PE CATEDRELE DE INFORMATICĂ
   7. OCUPAREA POSTURILOR DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ
   8. ORELE DE LIMBĂ MATERNĂ PENTRU MINORITĂȚILE NAȚIONALE
   9. OPȚIONALUL INTEGRAT
   10. POSTURILE DIDACTICE DE EDUCATOR-PUERICULTOR
   11. POSTURILE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
   12. RELIGIE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN PROIECTUL DE ÎNCADRARE
  7. STABILIREA OBLIGAȚIEI DE PREDARE PENTRU DIRECTORII CU CONCURS ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A CATEDRELOR
  8. SPECIALIZĂRI CARE CONFERĂ DREPTUL DE A OCUPA POSTURI DIDACTICE/CATEDRE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL,
 2. CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  1. INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU CANDIDAȚII CE SUSȚIN EXAMENUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE (TITULARIZARE)
   1. ADEVERINTA ABSOLVENTILOR DIN PROMOTIA 2023- CONCURS TITULARIZARE
   2. CENTRE DE CONCURS- PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE TITULARIZARE
   3. VALIDAREA ÎNSCRIERII LA CONCURS PENTRU ABSOLVENȚI 2023 ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE, DIN 12 IULIE 2023
   4. INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU CANDIDAȚII LA TITULARIZARE (UPDATE ZILNIC SAU CÂND ESTE CAZUL)
    1. EGALIZAREA ȘANSELOR PENTRU CANDIDAȚII CU DEFICIENȚE
    2. INSTRUCȚIUNI REFERITOARE LA ACTIVITĂȚILE PE CARE TREBUIE SĂ LE REALIZEZE CANDIDAȚII ÎN VEDEREA SIGILĂRII, SECURIZĂRII ȘI A PREDĂRII LUCRĂRILOR SCRISE
    3. DE REVĂZUT INFORMAȚIILE UTILE DE CĂTRE CANDIDAȚII CARE SUSȚIN EXAMENUL DE TITULARIZARE
    4. TITULARIZARE- PENTRU COLEGII INTERESAȚI
  2. CONTESTAȚII CONCURS NAȚIONAL (TITULARIZARE)
  3. CERERI, DECLARAȚII, ADEVERINȚE, COPERTA DOSARULUI- CONCURS NAȚIONAL (TITULARIZARE)
   1. ADEVERINȚĂ STRUCTURĂ POST
   2. ADEVERINȚĂ STRUCTURA POST (NUMAI PENTRU COLEGII TITULARI/ANGAJAȚI PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI NU DORESC SA SOLICITE REPARTIZARE PE POSTUL PE CARE SUNT ANGAJATI)
   3. CERERE INSCRIERE LA CONCURS TITULARIZARE
   4. CERERE RECUNOAȘTERE MEDIE INSPECȚII LA CLASĂ PENTRU DEFINITIVAT 2023
   5. COPERTA DOSARULUI DE CONCURS
   6. CERTIFICAT MEDICAL PENTRU CONCURSUL DE TITULARIZARE
   7. DECLARAȚIE PRIVIND POSTUL DIDACTIC DE PREDARE/CATEDRA OCUPAT(Ă) ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC (DACĂ ESTE CAZUL)
   8. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
   9. FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2023)
   10. MODEL DECLARATIE PRIVIND INCOMPATIBILITATILE
   11. MODEL ADEVERINȚĂ PRIVIND MEDIA INSPECȚII LA CLASA PENTRU DEFINITIVAT 2023
  4. CALENDAR - TITULARIZARE
  5. CALCULUL MEDIEI DE DEPARTAJARE
  6. DISCIPLINE DE CONCURS
  7. EXTRAS-INCOMPATIBILITĂȚI
  8. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – SESIUNEA 2023
   1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE TITULARIZARE (OCUPARE POSTURI VACANTE)
    1. DOCUMENTE NECESARE DEPUNERE DOSAR TITULARIZARE
   2. INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE DEPUNEREA DOSARELOR
   3. MANUAL UTILIZARE DEPUNERE DOSARE
   4. PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – SESIUNEA 2023
  9. ÎNTREBĂRI FORMULATE DE MEMBRI SOLE PENTRU CONCURSUL DE TITULARIZARE
  10. LISTA PROBELOR PRACTICE ASOCIATE DISCIPLINELOR DE CONCURS
  11. MESAJE IMPORTANTE REFERITOARE LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR
   1. ADEVERINȚELE CE TREBUIE DEPUSE DE ABSOLVENȚII 2023 (LA DOSAR ȘI CEL MAI TÂRZIU ÎN 12 IULIE 2023, ORA 8,00)
   2. ANGAJAȚII ÎN ALT DOMENIU DE ACTIVITATE, DEPUN OBLIGATORIU, EXTRASUL REVISAL
   3. CUM TREBUIE SĂ PROCEDAȚI DACĂ AȚI TRANSMIS DOSARUL LA ISJ ȘI NU AȚI PRIMIT NUMĂR DE ÎNREGISTRARE
   4. COMPLETAREA CERERII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE
   5. COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2023)
   6. PARTICIPAREA LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE, NU ESTE CONDIȚIONATĂ DE DOMICILIUL CANDIDATULUI
   7. VALIDARE DOSARE CONCURS NAȚIONAL
  12. PROGRAME VALABILE PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE/REZERVATE
  13. PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ
  14. SPECIALIZĂRI CARE CONFERĂ DREPTUL DE A OCUPA POSTURI DIDACTICE/CATEDRE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL
  15. VALIDAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE
   1. GRAFIC VALIDARE FIȘĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU ABSOLVENȚII 2023
   2. GRAFICUL DE VALIDARE A INSCRIERII LA CONCURSUL NATIONAL, ÎN PERIOADA 18-19 MAI 2023, PENTRU ABSOLVENTII PROMOTIILOR ANTERIOARE ANULUI 2023
   3. VALIDAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
 3. CONCURS/TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN
  1. REZULTATE CONCURS JUDEȚEAN/TESTARE JUDEȚEANĂ
  2. INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU CONCURSUL/TESTAREA JUDEȚEANĂ
  3. CONTESTAȚII CONCURS JUDEȚEAN/TESTAREA JUDEȚEANĂ
  4. RECUNOAȘTEREA INSPECȚIILOR LA CLASĂ/PROBELOR PRACTICE DIN CADRUL CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2023
  5. CE FAC DUPĂ CONCURSUL JUDEȚEAN/TESTAREA JUDEȚEANĂ DACĂ AM OBȚINUT MINIM NOTA/MEDIA 5,00?
  6. CALENDAR CONCURS/TESTARE ORGANIZATE LA NIVEL JUDETEAN
  7. CERTIFICATUL MEDICAL
  8. DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL JUDEȚEAN/TESTAREA JUDEȚEANĂ
   1. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL JUDETEAN(CALIFICATI)/TESTAREA JUDETEANA(NECALIFICATI)
   2. COPERTA DOSARULUI DE INSCRIERE LA TESTAREA FARĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI (NECALIFICATI)
   3. COPERTA DOSARULUI DE INSCRIERE LA CONCURSUL JUDETEAN (CALIFICATI) 2023
  9. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL/TESTAREA JUDEȚEANĂ
   1. ÎNSCRIEREA LA TESTAREA PERSONALULUI FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI (NECALIFICAȚI)
    1. ÎNSCRIEREA/DEPUNEREA DOSARULUI LA TESTAREA PERSONALULUI FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI (NECALIFICAȚI), ORGANIZATĂ LA NIVEL JUDEȚEAN
    2. PAȘI DE URMAT LA DEPUNEREA DOSARELOR ÎN APLICAȚIA ISJ TIMIȘ PENTRU ETAPA DE TESTARE JUDEȚEANĂ PERSONAL NECALIFICAT
   2. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL JUDEȚEAN PENTRU PERSONALUL CALIFICAT
    1. ÎNSCRIEREA/DEPUNEREA DOSARULUI LA CONCURSUL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE, PENTRU PERSONALUL DIDACTIC CALIFICAT, SESIUNEA 2023
    2. PAȘI DE URMAT LA DEPUNEREA DOSARELOR ÎN APLICAȚIA ISJ TIMIȘ PENTRU ACEASTĂ ETAPĂ DE MOBILITATE
     1. MANUAL DE DEPUNERE A DOSARELOR LA CONCURSUL JUDEȚEAN/TESTAREA JUDEȚEANĂ
     2. MODALITATEA EFECTIVĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚI CARE PARTICIPĂ LA TESTAREA JUDEȚEANĂ(NECALIFICAȚI) SAU CONCURSUL JUDEȚEAN (CALIFICAȚI)
     3. MODALITATEA EFECTIVĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚI CARE PARTICIPĂ LA TESTAREA JUDEȚEANĂ(NECALIFICAȚI) SAU CONCURSUL JUDEȚEAN (CALIFICAȚI)
  10. MODEL CERERI, DECLARAȚII, ADEVERINȚE PENTRU CONCURSUL JUDEȚEAN/TESTAREA JUDEȚEANĂ
   1. ADEVERINTA PRIVIND MEDIA INSPECTII LA CLASA - DEF 2023
   2. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/TESTARE
   3. DECLARATIE PRIVIND DEPUNEREA DOSARULUI IN PERIOADA 08-17.05.2023 (IN CADRUL CONCURSULUI NATIONAL)
   4. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE(NECALIFICATI)
   5. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE(CALIFICATI)
   6. DECLARAȚIE PRIVIND POSTUL DIDACTIC DE PREDARE/CATEDRA OCUPAT(Ă) ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC
   7. DECLARAȚIE INCOMPATIBILITĂȚI LA CONCURSUL JUDEȚEAN/TESTAREA JUDEȚEANĂ
  11. PROGRAME_VALABILE_PENTRU_CONCURSUL JUDETEAN PERSONAL CALIFICAT/TESTAREA PERSONALULUI NECALIFICAT 2023
   1. PROGRAME CULTURĂ GENERALĂ
 4. CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI. DEPARTAJAREA PERSONALULUI
  1. ANEXA 2- FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024
  2. CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI
  3. MEDII DEPARTAJARE/CALCULUL MEDIEI DE DEPARTAJARE
 5. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE
  1. ANALIZAREA CERERILOR DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE, EMITEREA DECIZIILOR DE COMPLETARE ȘI SEMNAREA ACTELOR ADIȚIONALE/CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ
  2. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
  3. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU SPECIALIZAREA ÎN PROFILUL TEHNIC, SILVIC, ECONOMIC SAU AGRICOL, TITULARI PE CATEDRE DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
  4. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE A TITULARILOR DIN MEDIUL RURAL, ÎN MEDIUL URBAN
  5. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU TITULARI/ DEBUTANȚI ( TITULARI FĂRĂ DEFINITIVAT) ȘI PENTRU COLEGII ANGAJAȚI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
  6. CONTESTAȚII LA ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
  7. CALENDARUL ETAPEI DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
  8. CERERI, DECLARAȚII- ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
  9. CONCURS SAU EVALUARE OBIECTIVĂ ÎN CAZUL REDUCERII DE ACTIVITATE
  10. CADRELE DIDACTICE EXCEPTATE DE COMPLETAREA DE NORMĂ
  11. COMPLETAREA NOMREI DIDACTICE ÎN CAZUL PERSONALULUI DELEGAT SAU DETAȘAT
  12. CE ORE POT SOLICITA CADRELE DIDACTICE TITULARE AFLATE ÎN SITUAȚIE DE COMPLETARE A NORMEI, ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A POSTURILOR DIDACTICE/LA ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC?
  13. CÂND ȘI CUM SE SOLUȚIONEAZĂ CERERILE DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE UN AN ȘCOLAR DEPUSE DE CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE?
  14. CADRELE DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI POT SOLICITA COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE
  15. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PE CLASE/GRUPE CU PREDARE ÎN LIMBA MINORITĂȚII
  16. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN
   1. CALENDARUL ETAPEI DE COMPLETARE A NORMEI LA NIVEL DE ISJ
   2. DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU COLEGII CARE SOLICITĂ COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL ISJ-ULUI, SESIUNEA 2023
  17. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, CARE SOLICITĂ COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PE ACEEAȘI CATEDRĂ
  18. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE CARE SE AFLĂ ÎN SITUAȚIE DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
  19. DETAȘAREA ÎN INTERESULUI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI A CADRULUI DIDACTIC TITULAR CA URMARE A REFUZULUI CELUILALT CADRU DIDACTIC (AL CĂRUI POST ESTE REZERVAT) DE PARTICIPARE LA EVALUARE
  20. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR ORALE PENTRU ETAPA DE COMPLETARE DE NORMĂ DIDACTICĂ LA NIVELUL UNITĂȚII/LOCALITĂȚII SESIUNEA 2023
  21. ÎNTREBĂRI ADRESATE DE MEMBRI SOLE
  22. REFUZUL CADRULUI DIDACTIC TITULAR DE PARTICIPARE LA EVALUAREA ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA STABILIRII PERSOANEI CARE INTRĂ ÎN COMPLETARE DE NORMĂ
 6. CONDIŢII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE
 7. CENTRALIZATORUL PRIVIND DISCIPLINELE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  1. CENTRALIZATORUL PRIVIND DISCIPLINELE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR- ARTE
  2. CENTRALIZATOR_CULTURĂ GENERALĂ
  3. CENTRALIZATOR_ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
  4. CENTRALIZATOR_DISCIPLINE TEHNOLOGICE
  5. CENTRALIZATOR_INSTRUIRE PRACTICĂ
  6. CENTRALIZATOR_PALATE ȘI CLUBURI
 8. CERERI, ANEXE, FORMULARE ETAPE DE MOBILITATE AN ȘCOLAR 2023-2024
 9. CALENDARUL ETAPELOR DE MOBILITATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
  1. CALENDAR INTEGRAL (TOATE LUNILE ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI SPECIFICE DE MOBILITATE) MOBILITATE 2023-2024
  2. ETAPE DE MOBILITATE ÎN LUNA IANUARIE 2023
  3. ETAPE DE MOBILITATE ÎN LUNA FEBRUARIE 2023
  4. ETAPE DE MOBILITATE ÎN LUNA MARTIE 2023
  5. ETAPE DE MOBILITATE ÎN LUNA APRILIE 2023
  6. ETAPE DE MOBILITATE ÎN LUNA MAI 2023
  7. ETAPE DE MOBILITATE ÎN LUNA IUNIE 2023
  8. ETAPE DE MOBILITATE ÎN LUNA IULIE 2023
  9. ETAPE DE MOBILITATE ÎN LUNA AUGUST 2023
  10. ETAPE DE MOBILITATE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2023
  11. ETAPE SĂPTĂMÂNALE DE MOBILITATE/TERMENE LA CARE SĂ FIȚI ATENȚI
 10. DECIZII EMISE DE ISJ TIMIȘ- PERIOADA DE RIDICARE A ACESTORA
 11. DETAȘAREA PERSONALULUI DIDACTIC
  1. DETAȘAREA TITULARILOR ÎN PRIMUL AN DE OCUPARE A UNUI POST CA TITULARI
  2. CONTINUITATE PENTRU DETAȘARE LA CERERE ȘI DETAȘARE LA CERERE ÎN BAZA REZULTATELOR LA CONCURSUL NAȚIONAL 2023
   1. CONTINUITATE PENTRU DETAȘARE LA CERERE
   2. DETAȘAREA LA CERERE ÎN BAZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA CONCURSUL NAȚIONAL, SESIUNEA 2023
  3. CALENDARUL ETAPEI DE DETAȘARE (CONTINUITATE LA DETAȘARE, ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, PRIN CONCURS SPECIFIC)
  4. DETAȘAREA ABSOLVENŢILOR CU DIPLOMĂ AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU SPECIALIZAREA ÎN PROFILUL TEHNIC, SILVIC, ECONOMIC SAU AGRICOL, TITULARI PE CATEDRE DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
  5. DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   1. DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI FĂRĂ COMISIE PARITARĂ
   2. ACORD DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   3. CALENDAR DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   4. CINE POATE PARTICIPA LA ETAPA DE DIÎ ȘI PE CE POSTURI?
   5. CUM SE REALIZEAZĂ DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI?
   6. DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE CLASE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
   7. DETAȘAREA ÎN INTERESULUI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE FUNCȚII DE CONDUCERE
   8. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI, CE VIZEAZĂ ETAPA DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  6. DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC (PUNCTAJ)
   1. ANUNȚURI IMPORTANTE PENTRU ACEASTĂ ETAPĂ DE MOBILITATE
   2. CALENDARUL ETAPEI DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
   3. CERERI/DECLARAȚII/ADEVERINȚĂ STRUCTURĂ POST/FIȘĂ DE EVALUARE SESIUNEA 2023
    1. ADEVERINŢĂ STRUCTURĂ POST DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
    2. CERERE ELIBERARE ADEVERINTE DETASARE IN ALTE JUDETE
    3. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
    4. DECLARAŢIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC
    5. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024
    6. MODEL CERERE PENTRU DETAȘAREA LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
   4. DEPUNEREA DOSARELOR DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC(PUNCTAJ), SESIUNEA 2023
    1. COMPLETAREA CERERII DE DETAȘARE PRIN CONCURS SPECIFIC
    2. DEPUNEREA DOSARELOR DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
     1. DEPUNEREA DOSARELOR DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC(PUNCTAJ), SESIUNEA 2023 ÎN ZILELE DE 24-25 AUGUST
     2. DEPUNEREA DOSARELOR DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC(PUNCTAJ), SESIUNEA 2023 ÎN INTERVALUL 8-17 MAI 2023
    3. INSTRUCTIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOSARELOR
     1. INSTRUCTIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOSARELOR ÎN PERIOADA 8-17 MAI 2023
     2. INSTRUCTIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOSARELOR ÎN PERIOADA 24-25 AUGUST 2023
   5. DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC PE CLASE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
   6. DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC. EXPLICAȚII DIN METODOLOGIE
  7. INFORMAȚII GENERALE. ÎNTREBĂRI+RĂSPUNSURI
 12. ETAPE DE MOBILITATE PENTRU COLEGII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIVAT
  1. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU COLEGII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIVAT
  2. COLEGII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR, CARE POT PARTICIPA LA ETAPE DE MOBILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE STAT
  3. ETAPELE DE DETAȘARE
  4. PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT/ LA CERERE/ PRETRANSFER PRIN SCHIMB DE POSTURI
  5. TRANSFER PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE
 13. ETAPE DE MOBILITATE SĂPTĂMÂNALE. MESAJE IMPORTANTE PENTRU COLEGI, DE PARCURS SĂPTĂMÂNAL. NOUTĂȚI
 14. INSPECȚIA SPECIALĂ LA CLASĂ/PROBELE PRACTICE/ORALE
  1. CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR
   1. ETAPA DE PRETRANSFER
  2. DESFĂȘURAREA INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ/PROBELOR PRACTICE/ORALE ÎN
  3. EVALUAREA INSPECȚIEI SPECIALE LA CLASĂ/PROBEI PRACTICE/ORALE;
   1. EVALUAREA INSPECȚIEI LA CLASĂ; PROMOVAREA INSPECȚIEI
   2. FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI UTILIZATĂ ÎN CADRUL INSPECŢIILOR SPECIALE LA CLASĂ
   3. PROBE PRACTICE EDUCATIE ARTISTICĂ
   4. PROBA PRACTICA INFORMATICA
   5. PROBA PRACTICA PALATE
   6. PROBA PRACTICA MAISTRI
   7. PROBĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SPORTIV
   8. PROBE PRACTICE ARTE
   9. PROBE PRACTICE DEFICIENTE AUZ+VEDERE
  4. FIȘA DE EVALUARE A LECȚIEI
  5. GRAFIC INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ
  6. MESAJE IMPORTANTE CE PRIVESC INSPECȚIILE SPECIALE LA CLASĂ PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL
   1. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU PROBELE PRACTICE/ORALE?
   2. GRAFIC INSPECȚII LA CLASĂ
   3. RENUNȚAREA LA INSPECȚIA LA CLASĂ
  7. PROBA PRACTICĂ/ORALĂ- ÎN CE CONSTĂ (ANEXA 4 LA METODOLOGIA DE MOBILITATE)
  8. PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND DESFĂȘURAREA INSPECȚIILOR LA CLASĂ ȘI A PROBELOR ORALE
   1. NOUTĂȚI INSPECȚII LA CLASĂ
   2. NOUTĂȚI PROBE ORALE ȘI PRACTICE
  9. REZULTATELE INSPECŢIILOR SPECIALE LA CLASĂ/PROBELOR PRACTICE/ORALE
 15. ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE
  1. ACȚIUNI OBLIGATORII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE
  2. ATESTATE/AVIZE NECESARE PENTRU UNELE SITUAȚII DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE
  3. CERERI, ANUNȚURI, FORMULARE
  4. CALENDARUL ETAPEI DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE
  5. CONTESTAȚII LA ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE
  6. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, CARE SOLICITĂ ÎNTREGIREA PE ACEEAȘI CATEDRĂ
  7. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR ORALE ÎN ETAPA DE ÎNTREGIRE DE NORMĂ DIDACTICĂ LA NIVELUL UNITĂȚII/LOCALITĂȚII SESIUNEA 2023
  8. ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE PENTRU CADRELE DIDACTICE ÎNCADRATE PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
  9. ÎN CE SITUAȚIE SE SUSȚIN PROBE PRACTICE/PROBE ORALE ÎN ETAPA DE ÎNTREGIRE DE NORMĂ
  10. OCUPAREA CATEDRELOR PE CARE NU S-AU SOLUȚIONAT ÎNTREGIRILE DE NORMĂ
  11. TITULAR ÎN PATRU SAU TREI UNITĂȚI, ÎNTREGIT ÎN TREI, DOUĂ SAU O UNITATE. TITULAR PE TREI SPECIALIZĂRI, ÎNTREGIT PE DOUĂ SAU O SPECIALIZARE
 16. LISTA POSTURI DIDACTICE VACANTE SI REZERVATE, COMPLETE SI INCOMPLETE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
  1. LISTA POSTURI DIDACTICE VACANTE SI REZERVATE, COMPLETE SI INCOMPLETE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024 PUBLICATĂ ÎN 30 AUGUST 2023
  2. LISTA POSTURI DIDACTICE VACANTE SI REZERVATE, COMPLETE SI INCOMPLETE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024 PUBLICATĂ ÎN 15 MARTIE 2023
  3. LISTA POSTURI DIDACTICE VACANTE SI REZERVATE, COMPLETE SI INCOMPLETE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024 PUBLICATĂ ÎN 5 MAI 2023
  4. LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE TITULARIZABILE PENTRU ANUL SCOLAR 2023-2024 PUBLICATĂ ÎN 5 MAI 2023
  5. LISTA ACTUALIZATĂ A POSTURILOR DIDACTICE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024, PUBLICATĂ ÎN DATA DE 24.03.2023
 17. MESAJE IMPORTANTE SĂPTĂMÂNALE PENTRU ETAPELE DE MOBILITATE
  1. SĂPTĂMÂNA 2 MAI-5 MAI 2023
  2. SĂPTĂMÂNA 8 MAI-12 MAI 2023
   1. EMITEREA DECIZIILOR DE REPARTIZARE PENTRU COLEGII CE AU OBȚINUT CONITNUITATE PE POST ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024
   2. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE
   3. VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE/REZERVATE
  3. SĂPTĂMÂNA 15 MAI-19 MAI 2023
   1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE
   2. VALIDAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU CANDIDAȚII ABSOLVENȚI ÎN ANII ANTERIORI
  4. SĂPTĂMÂNA 22 MAI-26 MAI 2023
   1. AFIȘARE LISTE CANDIDAȚI
   2. STABILIREA CENTRELOR DE CONCURS; ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBELOR PRACTICE/ORALE ŞI A INSPECŢIILOR SPECIALE LA CLASĂ ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR LA ACESTE PROBE*
 18. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI - SESIUNEA 2023
  1. 1. CALENDARUL ETAPEI - ANGAJARE CU CONTRACT DE MUNCĂ PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI
  2. 2. CERERI, ANEXE, FORMULARE, CONTESTAȚII
  3. 3. ÎNTREBĂRI ADRESATE DE MEMBRII SOLE
  4. 4. CADRELE DIDACTICE CARE POT PARTICIPA LA ETAPA DE MODIFICARE A CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
  5. 5. ATESTATELE, AVIZELE ȘI PROBELE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PRIN MODIFICAREA CIM PE DURATA VIABILITĂȚII
  6. 6. PRIORITATEA ÎN CAZUL ÎN CARE NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE CARE SOLICITĂ MODIFICAREA CIM PE DURATA VIABILITĂȚII ESTE MAI MARE DECÂT NUMĂRUL POSTURILOR
  7. 7. ACȚIUNILE OBLIGATORII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ISJ-URILOR ÎN ETAPA DE MODIFICARE A CIM PE DURATA VIABILITĂȚII
   1. ACȚIUNI OBLIGATORII ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
   2. ACȚIUNI OBLIGATORII ALE DIRECTORULUI
   3. ACȚIUNI OBLIGATORII ALE ISJ
  8. 8. ANGAJAREA PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI A CADRELOR DIDACTICE A CĂROR NORMĂ ESTE CONSTITUITĂ DIN DOUĂ SAU MAI MULTE DISCIPLINE SAU CARE SUNT ÎNCADRATE ÎN DOUĂ SAU MAI MULTE UNITĂȚI
  9. 9. SITUAȚII ÎN CARE UN CADRU DIDACTIC CE OBȚINE CIM PE DURATA VIABILITĂȚII, POATE SĂ REVINĂ LA CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ
  10. 10. REDUCEREA NORMEI CADRULUI DIDACTIC CARE A BENEFICIAT DE MODIFICAREA CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
 19. MODIFICAREA REPARTIZĂRII CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE CU CIM PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI, CĂRORA NU LI SE POATE CONSTITUI NORMĂ COMPLETĂ
  1. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR ÎN ETAPA DE MODIFICARE A REPARTIZĂRII CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE CU CIM PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI, CĂRORA NU LI SE POATE CONSTITUI NORMA DIDACTICĂ
  2. CALENDARUL ETAPEI DE MODIFICARE A REPARTIZĂRII
  3. MODIFICAREA REPARTIZĂRII PRIN SCHIMB DE POSTURI LA CLASE SPECIALE DE LIMBI STRĂINE CU PROGRAM INTENSIV ŞI/SAU BILINGV, PRECUM ȘI LA CLASE/GRUPE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR
  4. MODIFICAREA REPARTIZĂRII ÎN BAZA ACORDULUI DE PRINCIPIU AL UNITĂȚII/UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  5. MODIFICAREA REPARTIZĂRII PRIN SCHIMB DE POSTURI/CATEDRE PRIN CONSIMȚĂMÂNT SCRIS
 20. METODOLOGIA DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC- ACTUL NORMATIV NEANALIZAT
 21. NOUTĂȚI LA ETAPELE DE MOBILITATE ÎN 2023-2024 FAȚĂ DE 2022-2023
 22. ORDINEA ETAPELOR DE MOBILITATE
 23. ORDINEA OCUPĂRII POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE ÎN PERIOADA 17-23 AUGUST 2023
 24. PLANURI - CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (EDUCAȚIE TIMPURIE, PRIMAR, GIMNAZIAL, PROFESIONAL ȘI LICEAL)
 25. PERSONALUL DIDACTIC TITULAR CARE ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE LEGALE DE PENSIONARE LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2023
  1. ACTIVITATEA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CADRUL ACESTEI ETAPE
  2. CONDIȚII DE ÎNDEPLINIT PENTRU COLEGII CARE DORESC SĂ SOLICITE MENȚINEREA ÎN ACTIVITATE CA TITULAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024, PESTE VÂRSTA DE 65 DE ANI
  3. MENŢINEREA ÎN ACTIVITATE A PERSONALULUI DIDACTIC, CA TITULAR, LA CERERE, ÎN FUNCŢIA DIDACTICĂ, PESTE VÂRSTA DE PENSIONARE
  4. VÂRSTA LA CARE POT IEȘI LA PENSIE COLEGELE ȘI COLEGII DIN ÎNVĂȚĂMÂNT LUÂND ÎN CALCUL LIMITA DE VÂRSTĂ ŞI STAGIUL DE COTIZARE, LA DATA DE 01.09.2023
 26. PRETRANSFER
  1. ACORDURI DE PRINCIPIU ÎN ETAPA DE PRETRANSFER
  2. ATENȚIE! SE DEPUN DOSARELE DE PRETRANSFER
  3. CALENDAR PRETRANSFER
  4. CADRELE DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER
  5. CONDIȚII SPECIFICE STABILITE DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER
  6. COMISIA DE MOBILITATE DIN UNITATE ÎN ETAPELE DE PRETRANSFER
  7. DEPUNEREA DOSARELOR ÎN ETAPA DE PRETRANSFER
  8. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024
  9. INFORMAȚII IMPORTANTE. MODEL DE DOCUMENTE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER
   1. ADEVERINTA STRUCTURA POST 2023 2024
   2. CERERE PRETRANSFER
   3. CERERE OBTINERE ACORD DE PRINCIPIU PRETRANSFER 2023
   4. CERERE PRETRANSFER PRIN SCHIMB DE POSTURI PRIN CONSIMTAMANT SCRIS 2023
   5. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ CEREREA DE PRETRANSFER ÎN ALT JUDEȚ A FOST LUATĂ ÎN EVIDENȚA INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ
   6. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE CARE SA CONTINA NOTA/MEDIA LA CONCURSUL NATIONAL
   7. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
   8. DECLARAŢIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC
  10. ÎNTREBĂRI FORMULATE DE MEMBRI, PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER
   1. CRITERIILE SPECIFICE STABILITE DE ȘCOLI PENTRU ETAPELE DE MOBILITATE, INCLUSIV PRETRANSFER CONSIMȚIT; POT FI ACESTEA MODIFICATE, DUPĂ TERMENUL DIN CALENDAR?
   2. CADRELE DIDACTICE ÎNCADRATE PE POSTURI PUBLICATE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, FĂRĂ DEFINITIVAT, POT PARTICIPA LA ETAPA DE PRETRANSFER. CONDIȚII PENTRU REALIZAREA EFECTIVĂ A PRETRANSFERULUI
   3. CANDIDAT CU PUNCTAJ MAI MARE, ÎNCADRAT LA O CATEGORIE INFERIOARĂ FAȚĂ DE CANDIDATUL CU PUNCTAJ MAI MIC, AFLAT LA O CATEGORIE ÎN FAȚA ACESTUIA. CINE PRIMEȘTE ACORDUL DE PRETRANSFER
   4. FĂRĂ ACORDUL UNITĂȚII/UNITĂȚILOR LA CARE UN CANDIDAT DEPUNE DOSAR, PRETRANSFERUL NU SE POATE REALIZA
   5. IERARHIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN ETAPA DE PRETRANSFER, LA O UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CE NU A STABILIT CRITERII SPECIFICE;
   6. LA EMITEREA ACORDURILOR DE CĂTRE ȘCOLI, CINE VA AVEA PRIORITATE? UN CANDIDAT CU PUNCTAJUL MAI MARE SAU CEL CARE ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIA SPECIFICĂ?
   7. MEDICUL DE MEDICINA MUNCII POATE PROPUNE SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ PENTRU STAREA DE SĂNĂTATE A CADRULUI DIDACTIC;
   8. NOUTATE LA PRETRANSFER! PENTRU ÎNTREGIREA FAMILIEI, DIN ACEST AN, INDIFERENT DE PUNCTAJ, CANDIDAȚII CARE FAC DOVADA, AU PRIORITATE LA ETAPA DE PRETRANSFER
   9. POT OBȚINE PUNCTAJUL MAXIM LA FIȘA DE EVALUARE, ANEXA 2, DAR, SĂ FIU DEVANSATĂ LA OBȚINEREA ACORDULUI CONSIMȚIT ÎN ETAPA DE PRETRANSFER?
   10. UNDE DEPUN DOSARUL CU DOCUMENTELE AFERENTE JUSTIFICĂRII PUNCTAJULUI DE PE FIȘA DE EVALUARE ȘI ÎN CE PERIOADĂ, DACĂ DORESC SĂ MĂ PRETRANSFER?
   11. UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU CRITERII SPECIFICE LA ETAPA DE PRETRANSFER. CE PRESUPUNE ACEST LUCRU PENTRU CANDIDAȚI?
  11. PRETRANSFER DIN MEDIUL RURAL ÎN MEDIUL URBAN
  12. PRETRANSFER PRIN SCHIMB DE POSTURI
  13. PRETRANSFER CONSIMȚIT
   1. ACORDURILE DE PRINCIPIU PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT
   2. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
   3. CUM ARE LOC ȘI CE PRESUPUNE PRETRANSFERUL CONSIMȚIT?
   4. DEPUNEREA DOSARELOR ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
   5. DISPOZIȚII PRIVIND DOMICILIUL
   6. EVALUAREA DOSARELOR. VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR SPECIFICE. IERARHIZAREA CADRELOR DIDACTICE
    1. EVALUAREA DOSARELOR DE CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE MOBILITATE
    2. IERARHIZAREA CADRELOR DIDACTICE
    3. VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR SPECIFICE
   7. INFORMAȚII IMPORTANTE CE VIZEAZĂ ETAPELE DE PRETRANSFER
   8. POSTURI CARE POT/NU POT FI OCUPATE ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
   9. SOLUȚII APLICABILE ÎN CAZUL ÎN CARE POSTUL PE CARE A FOST PRETRANSFERAT UN CADRU DIDACTIC SE REDUCE
   10. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII CERERILOR DE PRETRANSFER CONSIMȚIT. EMITEREA DECIZIEI DE PRETRANSFER
  14. POSTURI CE POT FI OCUPATE ÎN ETAPELE DE PRETRANSFER
 27. POSTURILE DIDACTICE/CATEDRELE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE
  1. ASPECTE IMPORTANTE DESPRE PUBLICAREA POSTURILOR, RESPONSABILITATEA CONDUCERII
  2. AVIZAREA ȘI APROBAREA OFERTEI DE POSTURI DIDACTICE VACANTE/REZERVATE
  3. NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PE CARE SE PUBLICĂ POSTURILE
  4. REACTUALIZAREA, PUBLICAREA ȘI COMUNICAREA LISTELOR CUPRINZÂND POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE
  5. STABILIREA VIABILITĂȚII POSTURILOR DIDACTICE
 28. PLATA CU ORA
  1. ANUNȚURI IMPORTANTE PENTRU ACEASTĂ ETAPĂ DE MOBILITATE
  2. ACTIVITATEA ȘCOLILOR ÎN CADRUL ETAPEI PLATA CU ORA
  3. DISPOZIȚIILE LEGALE PRIVIND PLATA CU ORA
  4. CERERI, ANUNȚURI, DECLARAȚII PENTRU ETAPA DE MOBILITATE PLATA CU ORA, AN ȘCOLAR 2023-2024
   1. CERTIFICAT MEDICAL PENTRU ETAPA DE PLATA CU ORA
   2. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
   3. MODEL CERERE PENTRU ETAPA DE PLATĂ CU ORA, AN ȘCOLAR 2023-2024
  5. CALENDARUL ETAPEI - PLATA CU ORA
  6. PLATA CU ORA PENTRU DIRECTORII CU CONCURS
 29. POSTURI CE NECESITĂ AVIZE SAU ATESTATE PENTRU OCUPARE
 30. PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2023 - 2024/CONTINUITATE PE POST
  1. ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ETAPA DE CONTINUITATE; ACTIVITĂȚILE URMATE DE DIRECTORI PENTRU ETAPA DE CONTINUITATE
   1. PERIOADA DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR CU PRIVIRE LA CONTINUITATE (PRELUNGIREA CIM-ULUI PENTRU 2023-2024)
   2. ROLUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ETAPA DE CONTINUITATE/PRELUNGIRE A CIM-ULUI
  2. ACȚIUNI OBLIGATORII DE URMAT DE DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ETAPA DE CONTINUITATE PE POST
  3. CONTINUITATE ÎN BAZA NOTEI/ MEDIEI DE REPARTIZARE MINIMUM 7. ARTICOLUL 63
  4. CONTINUITATE ÎN BAZA MEDIEI DE REPARTIZARE/NOTEI MINIMUM 5. ARTICOLUL 87
  5. CONDIȚII CUMULATIVE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE COLEGII CE SOLICITĂ PRELUNGIREA CIM-ULUI CU MEDII PESTE 7,00 SAU CU MEDII PESTE 5,00
   1. CONDIȚII CUMULATIVE PENTRU CONTINUITATE PE ARTICOLUL 63- MEDII PESTE 7,00 LA CONCURSUL NAȚIONAL
   2. CONDIȚII CUMULATIVE PENTRU CONTINUITATE PE ARTICOLUL 87- MEDIE PESTE 5,00 LA CONCURSUL NAȚIONAL SAU FĂRĂ DEFINITIVAT ȘI CU MEDIE PESTE 7,00
  6. CERERE CONTINUITATE PE POST
  7. CONTINUITATE PENTRU ÎNVĂȚĂTORII ANGAJAȚI CU DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2019 SAU 1 SEPTEMBRIE 2020
  8. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, CE SOLICITĂ CONTINUITATE PE ACELAȘI POST DIDACTIC/ACEEAȘI CATEDRĂ
  9. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI FORMULATE DE MEMBRI SOLE PENTRU ETAPA DE CONTINUITATE PE POST
   1. AVIZ PENTRU CONTINUITATE CU NOTĂ PESTE 7,00 ȘI DEFINITIVAT NEPROMOVAT ÎN 2023
   2. AVIZ PENTRU CONTINUITATE CU NOTĂ PESTE 7,00 ȘI DEFINITIVAT NEPROMOVAT ÎN 2023
   3. CUM INFLUENȚEAZĂ EXAMENUL DE DEFINITIVAT OBȚINEREA SAU NU A CONTINUITĂȚII PE POST
   4. DETAȘAREA TITULARILOR PRIORITARĂ FAȚĂ DE CONTINUITATEA PE ART. 87 (ÎN BAZA MEDIILOR/NOTELOR PESTE 5,00)
   5. POST LUAT PE A DOUA SPECIALIZARE ÎN ACEST AN ȘCOLAR. SE POATE SAU NU OBȚINE CONTINUITATE
  10. ORDINEA OCUPĂRII POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ŞEDINŢELE DE REPARTIZARE ORGANIZATE LA NIVELUL INSPECTORATELOR ŞCOLARE ÎN PERIOADA 17-23 AUGUST 2023
 31. ROLUL ȘCOLILOR ÎN ETAPELE DE MOBILITATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
  1. CADRELE DIDACTICE SANCŢIONATE CU DESFACEREA DISCIPLINARĂ A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
  2. DEBUTANȚII ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT ÎN 2023- LA CE TREBUIE SĂ FIE ATENTE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  3. ELIBERAREA DIN FUNCŢIE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE ANGAJAT ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
  4. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎNCHEIAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ/DETERMINATĂ
 32. REPARTIZAREA PE DURATĂ DETERMINATĂ A CADRELOR DIDACTICE PE POSTURILE DIDACTICE/CATEDRELE DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR. REPARTIZAREA ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2017-2022)
  1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI
   1. POT DEPUNE DOSAR DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI, DACĂ NU AM DEPUS ÎN PERIOADA 8-17 MAI 2023?
  2. ANUNȚURI IMPORTANTE PENTRU ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2017-2022)
   1. DOSARELE DEPUSE PENTRU REPARTIZARE ÎN BAZA NOTEI/MEDIEI DIN PERIOADA 2017-2022 NU TREBUIE SĂ FIE VALIDATE
   2. ANUNȚ DEPUNERE LA DOSARUL DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI A CERTIFICATULUI MEDICAL
   3. ANUNT PRIVIND ADEVERINTA CU NOTA OBTINUTA LA CONCURSURILE DE TITULARIZARE
   4. CINE NU VA TRANSMITE DOSAR LA ISJ ÎN PERIOADA 24-25 AUGUST 2023
   5. SESIUNILE CARE SE IAU ÎN CALCUL LA REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI
  3. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2017-2022)
  4. MODEL DECLARAȚII, CERERI PENTRU ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI
   1. CERERE DE ANGAJARE CU CIM PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA NOTEI/ MEDIEI DE CEL PUŢIN 7,00 (ȘAPTE) OBŢINUTE LA CONCURSURILE NAŢIONALE ÎN SESIUNILE 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 SAU 2017
   2. CERERE DE ANGAJARE CU CIM PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA CONCURSURILE NAŢIONALE, SESIUNILE 2022, 2021 SAU 2020(MINIM NOTA/MEDIA 5)
   3. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ NU DESFĂŞOARĂ, CADRUL DIDACTIC, ACTIVITĂŢI INCOMPATIBILE CU DEMNITATEA FUNCŢIEI DIDACTICE ŞI NU A FOST ÎNDEPĂRTAT DIN ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU MOTIVE DISCIPLINARE
   4. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
   5. DECLARAŢIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC
   6. MODEL COPERTA DOSAR PENTRU REPARTIZAREA IN BAZA NOTELOR
  5. PRECIZĂRI PRIVIND DEPUNEREA DOSARELOR DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2017-2022)
   1. DEPUNEREA DOSARELOR DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2017-2022) ÎN PERIOADA 24-25 AUGUST 2023
   2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI PENTRU REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI
   3. MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI
   4. MODALITATEA DE TRANSMITERE A CERERILOR ȘI DOCUMENTELOR ANEXĂ ÎN ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR/MEDIILOR DIN PERIOADA 2017-2022
    1. MODALITATEA DE TRANSMITERE A CERERILOR ȘI DOCUMENTELOR ANEXĂ ÎN ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR/MEDIILOR DIN PERIOADA 2017-2022 (PERIOADA: 8-17 MAI 2023)
    2. MODALITATEA DE TRANSMITERE A CERERILOR ȘI DOCUMENTELOR ANEXĂ ÎN ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR/MEDIILOR DIN PERIOADA 2017-2022 (PERIOADA: 24-25 AUGUST 2023)
   5. MANUAL UTILIZARE DEPUNERE DOSARE ÎN ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2017-2022)
   6. MODEL DE COMPLETARE A CERERII DE ANGAJARE CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA NOTEI/ MEDIEI DE CEL PUŢIN 7,00 (ȘAPTE)
  6. REGLEMENTAREA ETAPEI DE REPARTIZARE PE DURATĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA NOTELOR DIN ANUL 2023 ȘI DIN ANII ANTERIORI (2017-2022)
 33. RESTRÂNGEREA TOTALĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE (RTA)
  1. CERERI, ADEVERINȚE PENTRU ETAPA DE RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE (RTA)
  2. CONTESTAȚII LA ETAPA DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
  3. CALENDARUL ETAPEI DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
  4. CONCURS SAU EVALUARE OBIECTIVĂ ÎN CAZUL REDUCERII DE ACTIVITATE ÎN VEDEREA STABILIRII CADRULUI DIDACTIC CARE VA INTRA ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
  5. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, LA I.S.J. TIMIȘ
  6. ÎNTREBĂRI ADRESATE DE MEMBRII SOLE
  7. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA TRANSFERĂRII PERSONALULUI DIDACTIC DISPONIBILIZAT PRIN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE. REGULI GENERALE
  8. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA TRANSFERULUI CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  9. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TRANSFERĂRII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DISPONIBILIZAT PRIN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE SAU PRIN RESTRUCTURAREA REŢELEI ŞCOLARE, PRIN REPARTIZARE ORGANIZATĂ DE INSPECTORATUL ŞCOLAR
  10. POSTURI VACANTE/CATEDRE CE SE POT OCUPA LA ETAPELE DE TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
  11. RESTRÂNGEREA DE ACTIVITATE PENTRU ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU SPECIALIZAREA ÎN PROFILUL TEHNIC, SILVIC, ECONOMIC SAU AGRICOL, TITULARI PE CATEDRE DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
  12. STABILIREA CADRELOR DIDACTICE CARE INTRĂ ÎN REDUCERE DE ACTIVITATE
  13. STABILIREA CONDIȚIILOR SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE ÎN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE
  14. TRANSFER PENTRU RTA LA CLASE/GRUPE CU PREDARE ÎN LIMBA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
 34. ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
  1. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 28 IULIE 2023
   1. CADRELE DIDACTICE, CARE POT PARTICIPA LA ȘEDINȚA DIN 28 IULIE 2023
  2. CE SE OPEREAZĂ FĂRĂ ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE PÂNĂ LA DATA DE 16 AUGUST 2023
  3. CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ZIUA DE 16 AUGUST 2023 SAU PÂNĂ ÎN 16 AUGUST- ACȚIUNI CE PRIVESC COLEGII CE OPTEAZĂ PENTRU POSTURI DIDACTICE
  4. ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE DIN 17-18 AUGUST 2023
   1. INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE LA ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE DIN 17-18 AUGUST 2023
   2. GRAFICUL PE ORE PENTRU ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE (SUPLINIRE PE POST) DIN 17-18 AUGUST 2023
   3. CANDIDAȚII, CARE POT PARTICIPA LA ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE DIN 17-18 AUGUST 2023
   4. ORDINEA DE OCUPARE A POSTURILOR ÎN ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE DIN PERIOADA 17-18 AUGUST 2023
  5. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 21 AUGUST 2023
   1. GRAFICUL ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE PENTRU DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
   2. INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE LA ȘEDINȚA DE REPARTIZARE PENTRU DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
   3. CADRELE DIDACTICE, CARE POT PARTICIPA LA ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 21 AUGUST 2023
  6. ȘEDINȚELE PUBLICE DIN 22-23 AUGUST 2023
   1. RENUNȚAREA LA REPARTIZĂRILE ANTERIOARE
   2. GRAFICUL ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE ORGANIZATE ÎN PERIOADA 22 AUGUST 2023 - 23 AUGUST 2023
   3. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE PE POSTURI PENTRU CANDIDAȚII CARE AU OBȚINUT NOTE INTRE 5-6.99
   4. INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE LA ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 22-23 AUGUST 2023
   5. ÎNSCRIEREA LA ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE PENTRU A DOUA SPECIALIZARE DIN 23 AUGUST
  7. PERIOADA 24-25 AUGUST- ACȚIUNI
  8. ACȚIUNI PENTRU ZIUA DE 28 AUGUST 2023
  9. INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE CU MICROSOFT TEAMS
  10. ÎNTREBĂRI FORMULATE DE MEMBRI SOLE PENTRU ȘEDINȚELE DE MOBILITATE ȘI RĂSPUNSUL SOLE
  11. SOLUȚIONAREA CONTINUITĂȚILOR PE POST ÎN BAZA NOTELOR PESTE 7,00 SAU ÎN INTERVALUL 5-6,99
  12. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 27 IULIE 2023
  13. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 31 AUGUST- 1 SEPTEMBRIE 2023
   1. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE PRIN APLICAȚIA DE VIDEOCONFERINȚE MICROSOFT TEAMS
   2. ORDINEA DE REPARTIZARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR ORGANIZATE
   3. GRAFICUL ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE ÎN PERIOADA 31 AUGUST 2023-1 SEPTEMBRIE 2023
    1. REPARTIZAREA CANDIDAȚIILOR CU STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI RĂMAȘI NEREPARTIZAȚI DIN ETAPELE ANTERIOARE SAU CU NORMA INCOMPLETĂ (CU NOTE/MEDII OBȚINUTE ÎN 2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017)
    2. REPARTIZAREA PE A DOUA SPECIALIZARE
    3. REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR CARE AU LUAT POST ÎN ȘEDINȚELE ANTERIOARE ȘI AU RENUNȚAT
    4. REPARTIZAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA A COLEGILOR, CARE AU SOLICITAT PLATA CU ORA ÎN ȘCOLI/GRĂDINIȚE ȘI AU FOST RESPINȘI
    5. REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR CU NORMĂ DIDACTICĂ INCOMPLETĂ, CU DISCIPLINE PE CARE NU SUNT CALIFICAȚI
    6. REPARTIAREA CANDIDAȚILOR CALIFICAȚI, CARE AU OBȚINUT MINIM 5,00 LA CONCURSUL JUDEȚEAN
    7. REPARTIZAREA PE A DOUA SPECIALIZARE A CANDIDAȚILOR CALIFICAȚI CU NOTE PESTE 5,00 LA CONCURSUL JUDEȚEAN
    8. REPARTIZAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA , PENTRU MAXIM 60 DE ZILE, A PERSONALULUI CALIFICAT, CARE NU A PARTICIPAT LA CONCURSUL NAȚIONAL SAU JUDEȚEAN
    9. REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR NECALIFICAȚI, CARE AU OBȚINUT MINIM 5,00 LA TESTAREA JUDEȚEANĂ
    10. RECUNOAȘTEREA PROBELOR CONCURSULUI NAȚIONAL LA CONCURSUL JUDEȚEAN
    11. ȘEDINȚE DE REPARTIZARE DIN 31 AUGUST 2023 PENTRU CANDIDAȚII PARTICIPANȚI LA C. N. SESIUNEA 2023/2022/2021/2020/2019/2018/2017 - REPARTIZARE PE A DOUA SPECIALIZARE / REPARTIZARE ÎN VEDEREA COMPLETĂRII CU ORE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL
    12. ȘEDINȚE DE REPARTIZARE DIN 1 SEPTEMBRIE 2023 PENTRU CANDIDAȚII PARTICIPANȚI LA CONCURSUL JUDEȚEAN DIN 2023 - REPARTIZARE PE A DOUA SPECIALIZARE / REPARTIZARE ÎN VEDEREA COMPLETĂRII CU ORE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL
   4. INVITAȚIA DE REPARTIZARE LA ȘEDINȚELE DIN 31 AUGUST- 1 SEPTEMBRIE 2023
   5. DEPARTAJAREA CANDIDAȚILOR LA NOTE/MEDII EGALE
  14. CINE NU POATE PARTICIPA LA ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE
 35. TRANSFERUL, LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, A CADRELOR DIDACTICE TITULARE DETAȘATE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU NESOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE
  1. ANALIZAREA ȘI APROBAREA CERERILOR DE TRANSFER ALE CADRELOR DIDACTICE TITULARE D.I.Î. PENTRU NESOLUȚIONAREA RESTRÂNGERI DE ACTIVITATE
  2. CALENDARUL ETAPEI DE TRANSFER A CADRELOR DIDACTICE TITULARE DETAȘATE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU NESOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE
  3. CADRELE DIDACTICE TITULARE DETAȘATE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU NESOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE CARE SE POT TRANSFERA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CARE AU FOST DETAȘATE
  4. CINE ARE PRIORITATE LA OCUPAREA POSTURILOR PRIN TRANSFERUL CADRELOR DIDACTICE TITULARE D.I.Î. PENTRU NESOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE?
  5. CUI SE ADRESEAZĂ CADRELE DIDACTICE TITULARE D.I.Î. PENTRU NESOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE, ÎN VEDEREA TRANSFERULUI?
  6. CERERI, ANUNȚURI, FORMULARE
  7. CONTESTAȚII LA ETAPA DE TRANSFER A CADRELOR DIDACTICE TITULARE D.I.Î. PENTRU NESOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE
  8. ÎNTREBĂRI ADRESATE DE MEMBRII SOLE
  9. REGULI ȘI EXCEPȚII PENTRU CADRELE DIDACTICE TITULARE DECLARATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI ÎN ACEST AN ȘCOLAR
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Nu sunt subiecte în acest forum.
Back
Sus